Obavještenja o javnim nabavkama

 

Aktivne nabavke:

Javne nabavke za 2023. godinu

PDFOdluka o obustavi postupka JN vodovodnih armatura

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku JN liveno-željeznih komada

PDFOdluka o poništenju Poziva za dostavu ponuda za mini tender

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku JN radova asfaltiranja oštećenog kolovoza

PDF OSIGURANJE ZAPOSLENIH – 2023

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku JN usluge laboratorijskog ispitivanja ispravnosti vode za piće

PDFOdluka o poništenju postupka JN usluge snabdijevanja električnom energijom

PDFTenderska dokumentacija – Nabavka usluge preventive i periodičnog ispitivanja uslova radne sredine

PDFOdluka o poništenju Poziva za dostavu ponuda – nabavka rezervnih dijelova, motornih ulja i maziva za vozni park

PDFPrijedlog tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke hlora

PDFOdluka o izboru ponuđača – JN usluga zapošljavanja i osiguranja osoblja

PDFOdluka o izboru ponuđača – JN usluge odrzavanja aplikacija

PDFPrijedlog TD – Nabavka usluge snabdijevanja električnom energijom

PDFOdluka o rezultatima pretkvalifikacije – JN usluge laboratorijskog ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode

PDFPrijedlog TD – Nabavka šljunka, pijeska i drobljenog kamena

PDFTenderska dokumentacija – nabavka liveno-željeznih fazonskih komada

PDFTenderska dokumentacija – nabavka radova popravke oštećenog asfaltnog kolovoza

PDFOdluka o rezultatima pretkvalifikacije – nabavka usluge održavanja aplikacija

PDFTenderska dokumentacija – Nabavka vodovodne armature

PDFOdluka o usvajanju privremenog plana nabavke za 2023. godinu

PDFPRIJEDLOG TD -SREDSTVA ZA HIGIJENU-2023.-GODINE

PDFPregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluge održavanja aplikacija

PDFPregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluge laboratorijskog ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće

PDFPrijedlog tenderske dokumentacije za nabavku vodovodnih PE cijevi

PDFОbrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2022. godinu (IV kvartal)

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – JN novih računara i nove računarske opreme

PDFPONOVNA NABAVKA TD USLUGA DISLOKACIJA MULJA SA PPOV_A

Javne nabavke za 2022. godinu

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača postupku javne nabavke spojnica za LŽ, AC, PVC I PE cijevi za pritisak NP 10b i 16b

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka usluge periodičnog pregleda vatrogasnih aparata i hidrantske mreže

PDFPrijedlog tenderske dokumentacije – dislokacija i zbrinjavanje mulja sa PPOV

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka vodomjera i rezervnih dijelova za vodomjere

PDFOdluka o drugoj izmjeni rebalansa Plana nabavke za 2022. godinu

PDFOdluka o poništenju postupka JN usluge dislokacije i zbrinjavanja dehidriranog mulja

PDFKZ – Nabavka novih računara i nove računarske opreme

PDFOtvoreni postupak -SPOJNICE ZA LŽ AC PVC I PE CIJEVI

PDFIzmjena tenderske dokumentacije – nabavka usluge dislokacije mulja sa PPOV

PDFOdluka o poništenju postupka javne nabavke bankarske usluge kreditnog zaduženja

PDFNABAVKA USLUGE DISLOKACIJE MULJA PPOV

PDFKonkurentski zahtjev – usluga izrade plana upravljanja otpadom – izmjena

PDFKonkurentski zahtjev – usluga izrade plana upravljanja otpadom

PDFIzmijenjena tenderska dokumentacija za nabavku usluge osiguranja novca i drugih vrijednosti od razbojništva

PDFTenderska dokumentacija za nabavku usluge osiguranja novca i drugih vrijednosti od razbojništva, za vrijeme prenosa i prevoza

PDFKZ – Nabavka usluge periodičnog pregleda vatrogasnih aparata i hidrantske mrеže

PDFOdluka o poništenju postupka javne nabavke – hidraulične dizalice i radioničke ležaljke

PDFOdluka o izmjeni rebalansa plana nabavki za 2022. godinu

PDFInformacija o pregovaračkom postupku za nabavku bankarske usluge kreditnog zaduženja

PDF Obrazac praćenja realizacije ugovora za III kvarta

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku JN rezervnih dijelova za fekalnu pumpu

PDFTD za nabavku rezervnih dijelova za fekalnu pumpu

PDFOdluka o poništenju postupka JN dislokacije i zbrinjavanja mulja sa PPOV

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – JN zamjenskih tonera

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – JN verifikacije vodomjera

PDFOdluka o poništenju postupka nabavke usluge održavanja i razvoja veb i mobilne aplikacije

PDFKZ -nabavka sredstava za rad- hidraulične dizalice i radionička ležaljka

PDF NABAVKA USLUGE DISLOKACIJE MULJA NA PPOV

PDFKZ – nabavka usluge verifikacije vodomjera

PDFKZ – NABAVKA ZAMJENSKIH TONERA

PDFKZ – USLUGA ODRŽAVANJA I RAZVOJA WEB APLIKACIJE ZA KONTROLU I PRAĆENJE

PDFNabavka usluge osiguranja imovine – ponovljeni postupak

PDFNabavka PPR cijevi, ventila i fitinga za kućne priključke

PDFOdluka o poništenju postupka JN usluge osiguranja imovine

PDFIzmjena tenderske dokumentacije – Osiguranje imovine

PDFOdluka o obustavi postupka jn naftnih derivata avgust

PDFODLUKA O PONISTENJU POSTUPKA JN BANKARSKE USLUGE KREDITNOG ZADUZENJA

PDFODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JN NAFTNIH DERIVATA

PDFOdluka o usvajanju rebalanska plana nabavke za 2022. godinu

PDFNABAVKA KANALIZACIONIH PVC I HDPE CIJEVI

PDFObrazac praćenja realizacije ugovora za II kvartal

PDFObrazac za praćenje realizacije ugovora (I kvartal)

PDFKZ -Nabavka novih pneumatika za službena vozila Društva – ponovljeni postupak javne nabavke

PDFKZ – USLUGA PREGLEDA, ISPITIVANJA I IZDAVANJE UPOTREBNIH DOZVOLA

PDFKZ pocincani fitinzi i mesingani ventili

PDFODLUKA O PONISTENJU PONOVLJENOG POSTUPKA JN KANALIZACIONIH PVC I HDPE CIJEVI

PDFODLUKA O PONISTENJU POSTUPKA JN NOVIH PNEUMATIKA

PDFODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JN NAFTNIH DERIVATA_000310

PDFKZ-uslugа izrade dokaza uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke goriva

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nakon provedene e-aukcije u postupku JN LŽ fazonskih komada – prirubničke spojnice

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku laboratorijskog materijala za odrzavanje PPOV-a

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku obnove licence za antivirus eScan

PDFKZ -Nabavka novih pneumatika za službena vozila Društva

PDFPONOVLJENA NABAVKA BANKARSKE USLUGE KREDITA

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke spojnica za LŽ, AC, PVC i PE cijevi

PDFTD ponovljeni otvoreni postupak -kanalizacione cijevi i HDPE cijevi 16. 06. 2022.

PDFINFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU ZA NABAVKU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

PDFKZ -LABORATORIJSKI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE PPOV-a 02. 06. 2022.

PDFKZ – uslugа obnova licenci za antivirus eScan Total Security for Business

PDFTD NABAVKA VODOVODNE ARMATURE

PDFODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA U POSTUPKA NABAVKE REZREVNIH DIJELOVA ZA AUTOMATSKO I RUC

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku nabavke usluge ispitivanja i popravke bunarske pumpe

PDFODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE OPREME ZA LICNU ZASTITU NA RADU

PDFODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA ZA NABAVKU POCINCANIH FITINGA

PDFTD NABAVKA-LZ -fazonski komadi spojnice E-BS i U-BS, spojnice E-PH-HD i U-PH-HD, reparaturne spojnice 25. 05. 2022. ponovljeni postupak

PDFTD ponovljeni Otvoreni postupak -SPOJNICE ZA LŽ, AC, PVC I PE CIJEVI

PDFTenderska dokumentacija za javnu nabavku goriva

PDFODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDACA EKSTERNA ANALIZA NA PPOV-u

PDFODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDACA KATJONSKI FLOKULANT

PDFNabavka kancelarijskog materijala – ponovljeni postupak

PDFOdluka o četvrtoj izmjeni plana nabavke za 2022. godinu

PDFPoziv za dostavljanje ponuda – nabavka usluga stručnog usavršavanja radnika

PDFPoziv za dostavljanje ponuda – javna nabavka hotelskih usluga

PDFKZ- rezervni dijelovi za automatsko i rucno hlorisanje

PDFKZ-uslugа ispitivanja i popravke bunarske pumpe

PDFODLUKA O PONISTENJU KANCELARIJSKI MATERIJAL

PDFODLUKA O PONISTENJU GRADJEVINSKI MATERIJAL

PDFODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JN SPOJNICA ZA LŽ, AC, PVC I PE CIJEVI

PDFODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA HTZ OPREME 

PDFOdluka o poništenju postupka javne nabavke bankarske usluge kreditnog zaduženja

PDFKZ pocinčani fitinzi i mesingani ventili – ponovljeni postupak – izmijenjena tenderska dokumentacija

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke softvera za hidrauličko modeliranje i proračun cjevovoda pod pritiskom- AquanetS

PDFOdluka o poništenju postupka JN kanalizacione PVC cijevi i HDPE cijevi

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tečnog hlora i baždarenje boca za hlor

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku drobljenog kamena

PDFJavna nabavka cijevi, ventila i fitinga za kućne priključke

PDFKZ pocinčani fitinzi i mesingani ventili – ponovljeni postupak

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku JN kancelarijskog materijala

PDFOdluka o obustavi postupka javne nabavke HTZ opreme

PDFOdluka u poništenju postupka javne nabavke liveno-željeznih fazonskih komada

PDFJavna nabavka građevinskog materijala

PDFKonkurentski zahtjev za dostavu ponuda u postupku javne nabavke drobljenog kamena

PDFOdluka o poništenju postupka JN pocinčanih fitinga i mesinganih ventila

PDFOdluka o poništenju izbora najpovoljnijeg ponuđača – JN HTZ opreme

PDFOtvoreni postupak za nabavku kanalizacionih cijevi i HDPE cijevi

PDFOdluka o izmjeni i dopuni plana nabavke za 2022. godinu

PDFOdluka o poništenju odluke i donošenju odluke o dodjeli okvirnog sporazuma – JN liveno-željeznih fazonskih komada

PDFOdluka o obustavi postupka javne nabavke sredstava za higijenu

PDFNabavka vodomjera i rezervnih dijelova za vodomjere

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – JN toplih, hladnih napitaka i začina

PDFIzmijenjeni KZ za uslugu eksterne analize na PPOV-a 29. 03. 2022.

PDFPoziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga reprezentacije u restoranima i drugim ugostiteljskim objektima

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – JN liveno-željeznih fazonskih komada

PDFKZ – USLUGA SERVISA I ODRŽAVANJA VOZILA DRUŠTVA

PDFKZ pocincani fitinzi i mesingani ventili 25.03.2022. – ponovljeni postupak

PDFKZ-nabavkа softvera za hidrauličko modeliranje i proračun cjevovoda pod pritiskom 24.03.2022.

PDFInformacija o pregovaračkom postupku za nabavku osnoven analize vode

PDFKZ -nabavka tečnog hlora, baždarenje boca za hlor – ponovljeni postupak 

PDFOtvoreni postupak – SPOJNICE ZA LŽ, AC, PVC I PE CIJEVI 

PDF Odluka o drugoj izmjeni Plana nabavke za 2022. godinu

PDFOdluka o poništenju postupka javne nabavke građevinskog materijala

PDFNabavka bankarske uslugekredita

PDFOdluka o poništenju postupka jn pocinčanih fitinga i mesinganih ventila

PDFOdluka o poništenju postupka jn tečnog hlora, baždarenje boca i nabavka novih boca za hlor

PDF KZ – Kancelarijski materijal

PDF Konkurentski zahtjev – JN sredstva za higijenu

PDF Konkurentski zahtjev – JN topli, hladni napici i začini

PDF Ponovljena nabavka hemikalija za laboratoriju

PDF Odluka o poništenju postupka javne nabavke kancelarijskog materijala

PDF Nabavka građevinskog materijala – ponovljeni postupak

PDF Javna nabavka – rezervni dijelovi

PDF Odluka o obustavi postupka javne nabavke HTZ opreme

PDF Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjača u postupku javne nabavke šljunka i pijeska

PDF Tenderska dokumentacija za nabavku usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih

PDF Odluka o izmjeni plana nabavke

PDF Odluka o poništenju postupka javne nabavke hemikalija, reagensa i potrošnog materijala za laboratorijska ispitivanja

PDF Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – javna nabavka opreme za ličnu zaštitu na radu

PDF Odluka o poništenju postupka javne nabavke građevinskog materijala

PDF Konkurentski zahtjev – pocinčani fitinzi i mesingani ventili

PDF Nabavka liveno-željeznih fazonskih komada

PDF Odluka o obustavi postupka javne nabavke “Eksterna analiza PPOV”

PDF Poziv za dostavu ponuda – Proslava 8. marta

PDF Nabavka kancelarijskog materijala

PDF Nabavka tečnog hlora, baždarenje boca i nabavka novih boca za hlor

PDFGRADJEVINSKI MATERIJAL TD 2022 – IZMIJENJENA TD 04.02.2022. godine

PDF Vodovodne PE cijevi

PDF KZ za uslugu eksterne analize na PPOV

PDF Nabavka hemikalija

PDFNabavka građevinskog materijala

PDF Konkurentski zahtjev – katjonski flokulant

PDF Tenderska dokumentacija za nabavku HTZ opreme

PDF Poziv za nabavku usluge zapošljavanja i osiguranja osoblja osim ugovora o radu  i rješenja o imenovanju Aneks 2 dio B

PDFInformacija o sprovođenju pregovaračkog postupka bez  objave obavještenja – Periodična analiza vode

PDFOdluka o ponišrenju postupka javne nabavke građevinskog materijala

PDFObrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma kvartal 4 za 2021 godinu

PDFObrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma kvartal 3 za 2021 godinu

PDF Godišnji poziv za usluge Anex II dio B

PDFPlan nabavki za 2022. godinu

 

Javne nabavke za 2021. godinu

PDF Odluka o poništenju postupka javne nabavke pocinčanih fitinga i ventila

PDF Odluka o poništenju javne nabavke HTZ opreme

PDF Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

PDF Nabavka građevinskog materijala

PDF Nabavka šljunka i pijeska

PDF Nabavka usluge popravke oštećenog asfalta

PDF Nabavka zamjenskih tonera

PDF Nabavka usluge održavanja aplikacije

PDF Izmijenjeni KZ -Nabavka pocinčanih fitinga i mesinganih ventila

PDF Obavještenje o pomijeranju otvaranja postupka nabavke usluge snabdijevanja električnom energijom

PDF Odluka o obustavi postupka javne nabavke pocinčanih fitinga i mesinganih ventila

PDF Nabavka pocinčanih fitinga i mesinganih ventila

PDFIzmijenjena tenderska dokumentacija nabavke snabdijevanja električnom energijom

PDF Nabavka električne energije

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku nabavke sredstava higijene i napitaka 2021.

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku nabavke usluge eksterne revizije 2021.

PDF Nabavka računara i računarske opreme – izmjena tenderske dokumentacije

PDF Usluga revizije – izmjena tenderske dokumentacije

PDF Odluka o obustavi postupka javne nabavke računara i računarske opreme

PDF Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge mjerenja efikasnosti

PDF Odluka o poništenju Odluke o izboru javne nabavke usluge mjerenja efikasnosti

PDF Nabavka računara

PDF Odluka o obustavi postupka javne nabavke- usluge eksterne revizije finansijskih izvještaja

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Branimir Andrić

PDF Nabavka usluge eksterne revizije

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Medaljon promet

PDFOdluka o obustavi postupka javne nabavke – usluge mjerenja efikasnosti PPOV

PDFObrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma kvartal 2

PDF Nabavka – odvoz mulja sa PPOV

PDF Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – “Nestro petrol”

PDF Nabavka vodovodnih armatura

PDF Odluka o prestanku postupka iz razloga otkazivanja postupka javne nabavke

PDF Odluka o poništenju Odluke o izboru napovoljnijeg ponuđača

PDF Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Ekonomski institut” D.O.O. Banja Luka

PDF Odluka o obustavi postupka javne nabavke goriva

PDF Odluka o obustavi postupka JN usluge mjerenja efikasnosti PPOV-a

PDF Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge mjerenja efikasnosti PPOV-a

PDF Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2021. godinu (1. kvartal)

PDF Nabavka usluge implementacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole

PDF Odluka o izboru ponuđača “Peštan” d.o.o. Laktaši

PDF Javna nabavka usluge osnovna analiza vode

PDF Odluka o obustavi postupka jаvne nabavke usluge mjerenja efikasnosti PPOV-a

PDF NABAVKA USLUGE MJERENJA EFIKASNOSTI PPOV-a

PDF Plan nabavki i dinamika nabavki za 2021.godinu

PDF NABAVKA PPR CIJEVI I FITINGA

PDF IZMJENJENA NABAVKA GORIVA 

PDF Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge posredovanja, zapošljavanja i osiguranja osoblja

PDF Obrazac pracenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma za 2020. godinu

PDF Nabavka vodomjera i rezervnih dijelova

PDF Nabavka usluge mašinskog iskopa i zatrpavanja rovova

PDF Nabavka usluge održavanja i servisiranja vozila

 


Javne nabavke za 2020. godinu

PDF Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku električne energije

PDF Nabavka usluga Aneks II dio B – Usluge zaposljavanja 

PDF Godisnji poziv za usluge- Aneks II dio B

PDF Nabavka hotelskih i ugostiteljskih usluga

PDF Periodična analiza – pregovarački postupak bez objave obavještenja

PDF Odluke o izboru najpovoljnijih ponudjaca za 2020. godinu

PDF Informacija o pregovaračkom postupku za uslugu održavanja aplikacija

PDF Nabavka liveno željeznih fazonskih komada za radni pritisak

PDF Odluka o obustavi postupka javne nabavke usluge popravke oštećenog asfaltnog kolovoza

PDF Nabavka šljunka, pijeska i gotovog betona

PDF Nabavka – popravka oštećenog asfaltnog kolovoza

PDF Nabavka građevinskog materijala

PDF Nabavka HTZ opreme

PDFOdluka o poništenju postupka javne nabavke PPR cijevi, PPR ventila, PE i PPR fitinga

PDFIzmijenjena TD za nabavku cisterne za pitku vodu

PDF Nabavka radova popravke i zamijene dijela zaštitne ograde i pošljunčavanje pristupnog puta

PDFNabavka cisterne za pitku vodu

PDFNadogradnja i dopuna postojeće aplikacije SCADA sistema i opreme na izvorištu

PDFNabavka PPR cijevi, PPR ventila i PE i PPR fitinga za kućne priključke

PDFNabavka PE cijevi

PDFNabavka hemikalija

PDFOdluka o izboru drugorangiranog ponuđaća u postupku javne nabavke računara i računarske opreme

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mjerača sa data logerima

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku 3 korištena teretna vozila

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke vodomjera i rezervnih dijelova

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge dislokacije i zbrinjavanja mulja

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke rezervnih dijelova, potrošnog materijala i usluga održavanja za potrebe PPOV

PDFNabavka mjerača sa DATA logerima

PDFNabavka tri korištena teretna vozila

PDFNabavka kancelariјskog materijala

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge laboratorijskog ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge mašinskog iskopa i zatrpavanje

PDFNabavka zdr.usluga sistematski pregled radnika

PDFNabavka usluga mašinskog iskopa i zatrpavanja rovova

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- tretman otpadnih voda

PDFPoziv za nabavku usluga laboratorijskog ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka usluge održavanja vozila

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka usluge mjerenja efikasnosti PPOV

PDFNabavka usluge odvoza mulja PPOV

PDFNabavka vodomjera i rezervnih dijelova 2020

PDFNabavka tretmana otpadnih voda mikrobiološkim preparatima na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV-u) Velika Obarska u cilju smanjenja produkcije mulja i širenja neprijatnih mirisa

PDF Nabavka održavanja i servisiranja PPOV

PDFPoziv za pružanje usluge izrade Izvještaja o implementaciji Akcionog plana za zaštitu životne sredine i socijalna pitanja (ESAP) o usklađenosti rada Postrojenja za prečišćavanje opadnih voda (PPOV)  sa zahtjevima EBRD-a

PDF Nabavka usluge mjerenje efikasnosti postrojenja za tretman otpadnih voda

PDF Nabavka usluge održavanja vozila

PDFObrazac za praćenje realizacije ugovora za 2019. godinu

PDFPreporuke i odluke o izboru, poništenju i obustavi postupka

PDFPlan i dinamika nabavki za 2020. godinu

Javne nabavke za 2019. godinu

PDF NABAVKA GORIVA – INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM bez objave i tenderska dokumentacija

PDFNabavka usluge laboratorijskog ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće po osnovu periodičnog pregleda, sa analizom pesticida kao specifičnih materija koje se očekuju i analizom nikla u sirovoj vodi

PDFNabavka – popravka oštećenog  asfaltnog  kolovoza

PDFNabavka HTZ opreme

PDFNabavka šljunka, pijeska i gotovog betona

PDFNabavka goriva

PDFOdluka o poništenju postupka javne nabavke usluge laboratorijskog ispitivanja

PDFOdluka o poništenju postupka javne nabavke opreme za detekciju mrežnog curenja

PDFОdluka о obustavi postupka javne nabavke računara i računarske opreme

PDFNabavka smjese za zaptivanje poklopaca na šahtovima kanalizacije

PDFОdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku jаvne nabavke usluge održavanja aplikacija

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računara i računarske opreme 

PDFPeriodičpna analiza

PDFNabavka računara

PDFNabavka vodovodnih armatura

PDFNabavka računara

PDFInformacija o pregovaračkom postupku za nabavku usluge održavanja aplikacija

PDFUsluge održavanja aplikacija

PDFNabavka građevinskog materijala

PDFNabavka hotelskih i ugostiteljskih usluga

PDFNabavka kanalizacionih cijevi

PDFInformacija o pregovaračkom postupku za dezinfekciono sredstvo

PDFPosebna odluka javne nabavke sredstava za bakteriološku dezinfekciju i deterdženata za pranje i ispiranje vodovodnih instalacija

PDFNABAVKA LIVENO ŽELJEZNI FAZONSKI KOMADA ZA RADNI PRITISAK_SPOJNICE

PDFNabavka opreme za lociranje curenja na mreži

PDFOdluke о izboru najpovoljnijeg ponuđača – održavanje vozila Društva

PDFOBAVJEŠTENJE O NASTAVKU POSTUPKA I IZMJENI TENDERSKE DOKUMENTACIJE nakon Zaključka KRŽ

PDFNabavka vodomjera i rezervnih dijelova 2019 

PDFNabavka vodovodnih PE cijevi i vodovodnog PE spojnog materijala

PDFNabavka gradnjevinskog materijala 2019

PDFNabavka hemikalija 2019

PDFOdluka o obustavi postupka javne nabavke

PDFOdluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca

PDFNabavka vozila finansijskog lizinga 2019

PDFObrazac praćenja realizacije ugovora za 2018. godinu

PDFPlan nabavke za 2019 godinu

PDFNаbavka kancelarijskog materijala

PDFNаbavka za -PPOV- mjerenje efikasnosti

PDFGodišnji poziv za usluge Aneksa II dio B ZJN

PDFNabavka usluge održavanja vozila 2019

Javne nabavke za 2018. godinu

PDFOdluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i poništenja 2018

PDFNABAVKA SLJUNKA, PIJESKA I GOTOVOG BETONA 2018

PDFNABAVKA POPRAVKA OŠTECENOG ASFALTNOG KOLOVOZA 2018

PDFNabavka HTZ opreme

PDFNabavka kredita OP/84

PDFNabavka osnovna analiza vode

PDFNabavka goriva 2018

PDFNabavka eksterna revizija

PDFPOZIV ZA HOTELSKE I RESTORANSKE USLUGE SA OPCIJOM ZA PREGOVORE

PDFNabavka sredstva higijene

PDFNabavka hotelsko-ugostiteljskih usluga

PDFNABAVKA PPR CIJEVI I FITINGA 2018

PDFITQ IN PROJECT THE WATER IS LIFE- GRANT AGREEMENT NO. 52.4

PDFNabavka usluge masinskog iskopa i zatrpavanje rovova

PDFDokumentacija po pitanjima sa portala za nabavku kreditnog zaduzenja

PDFNabavka kredita 2018

PDFNabavka usluge odrzavanje vozila

PDFNabavka studije  unapređenja upravljana izvorštem Grmić

PDFNabavka pocinčani i mesingani fitinzi i ventili

PDFNabavka specijalnog vozila – finansijski lizing

PDFNabavka PPR cijevi i fitinga

PDFPoziv za nabavku stručnih zdravstvenih usluga u oblasti zaštite zdravlja

PDFNabavka vodomjera i rezervnih dijelova 2018

PDFNabavka vodovodnih armatura za 2018.

PDFNabavka za PPOV

PDFNabavka radova asfaltiranja platoa u Hasama  za 2017

PDFNabavka sredstava higijene i napitaka za 2018

PDFPoziv za dostavu ponuda po Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama

PDFPoziv za usluge po Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama 

PDFPlan nabavke za 2018. godinu

PDFObrazac praćenja realizacije ugovora za 2017 godinu

Javne nabavke za 2017. godinu

PDFOdluke o dodjeli ugovora i poništenju-2017

PDFNabavka katjonskog flokulanta

PDFNabavka revolving kredita 2017

PDFNabavka sljunka, pijeska i gotovog betona

PDFNabavka građevinskog materijala

PDFNabavka kancelarijskog materijala

PDFNabavka livenih željeznih komada

PDFNabavka goriva

PDFNabavka hlora i bb boca

PDFNabavka radne mašine – finansijski lizing

PDFNabavka popravka oštećenog asfaltnog kolovoza

PDFNabavka HTZ opreme

PDFNabavka polimjera ponovljeni postupak

PDFNabavka usluge dorada aplikacije

PDFPoziv za dostavu ponuda za izradu Izvještaja

PDFNabavka PE cijevi

PDFNabavka reklamne usluge 

PDFNabavka periodične analize vode 

PDFNabavka osnovna analiza 

PDFNabavka usluge uređenje dijela terena izvorišta Grmić 

PDFNabavka hotelsko ugostiteljskih usluga 

PDFPoziv za dostavu ponuda za nabavku advokatski usluga

PDFNabavka usluge auto prevoza viška materijala i usluge mašinskog iskopa i zatrpavanja rovova

PDFNabavka polimjera 

PDFNabavka vodomjera

PDFNabavka korištenog kombi vozila 

PDFOdluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci usluge posredovanja, zapošljavanja i osiguranja osoblja Aneks II dio B

PDF Poseban postupak aneks II Usluga zaposljavanja

 

 

Javne nabavke za 2016. godinu 

 

PDFPoziv za usluge po Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama

PDFOdluka o poništenju odluke o dodjeli ug. postupka polimjeri

PDFOdluka o obustavi javne nabavke sredstava higijene

PDFPoziv za usluge iz Aneksa II dio B ZJN

PDFForma realizacije ugovora

PDFForma realizacije ugovora u 2016.

PDFPraćenje realizacije ugovora u 2015 godini

Plan nabavke:

PDFDinamika plana nabavki za 2017

PDFOdluke o pokretanju postupaka

Aktivne nabavke:

PDFOpšte obavještenje o nabavci za projekat proširenja kanalizacione mreže

PDFNabavka revolving kredita

PDFNabavka hemikalija

PDFNabavka računara i računarske opreme

PDFNabavka sredstava higijene i napitaka

PDFNabavka radova popravka oštećenog asfalta

PDFNabavka HTZ opreme

PDFNabavka eksterna revizija 2016

PDFNabavka građevinskog materijala 

PDFOP-Nabavka goriva

PDFIzmjenjena tenderska dokumentacija za  nabavku flokulanta

PDFNabavka kancelarijskog materijala

PDFNabavka šljunka i pijeska

PDFNabavka flokulanata

 PDFNabavka hotelskih i restoranskih usluga

PDFNabavka reklamnih usluga i usluge marketinga

PDFIzmjena poziva za advokate

PDFPoseban postupak advokati

PDFIzvještaj provedenih nabavki

PDFObrazac izjava po novom ZJN

 

Završene:

PDFOdluke o dodjeli ugovora 2016

PDFNabavka rezervnih dijelova vodomjera

PDFNabavka vodomjera

PDFPP – nabavka usluge periodične analize vode

PDFPP – nabavka usluge osnovne analize vode

PDFOdluke o dodjeli ugovora

PDFObavještenje o nabavci robe broj 450-1-1-1-12/14

PDFDokumentacija za nabavku robe broj 450-1-1-1-12/14

PDFKZ- Nabavka usluge sertifikacije ISO 9001:2008 i resertifikacije ISO 14001:2004

PDFJavna nabavka tečnog hlora sa uslugom baždarenja boca

PDFDodaci KZ tender – izjave

PDFKZ – Nabavka šljunka i pijeska

PDFTenderska dokumentacija za gorivo

PDFNabavka bankarske usluge – revolving kredit

PDFNabavka usluge revizije finansijskih izvještaja za 2015 god.

PDFKZ – Nabavka vozila

PDFKZ – Nabavka hemikalija

PDFKZ – Nabavka osnovne analize vode – ponovljena

PDFKZ – Nabavka radova popravke oštećenog asfaltnog kolovoza

PDFKZ – Nabavka zaštitne opreme na radu (HTZ)

PDFKZ – Nabavka usluge periodične analize vode

PDFKZ – Nabavka usluge periodične analize vode

PDFKZ – Nabavka usluge osnovne analize vode

А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина - Сва права су задржана.