Законска регулатива

pdfЗакон о комуналним дјелатностима

pdfЗакон о водама

pdfЗакон о систему јавних служби

pdfЗакон о грађевинском земљишту РС

pdfЗакон о локалној самоуправи

pdfЗакон о утврђивању и преносу права располагања имовином

pdfЗакон о заштити животне средине

Општи акти предузећа

pdf Етички кодекс понашања запослених и других лица изабраних у органе А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина

pdfОдлука о усвајању Правилника о условима и начину прикључења грађевинских и других некретнина на водоводну и канализациону мрежу

pdfПравилник о условима и начину прикључења грађевинских објеката и других некретнина на водоводну и канализациону мрежу

pdfОдлука о усвајању Правилника о регистрацији корисника комуналних услуга водоснабдијевања

pdfПравилник о регистрацији комуналних услуга водоснабдијевања и одвођења отпадних вода на подручју града Бијељина

pdfПословник о раду Скупштине акционара АД

pdfПравилник о начину откривања нелегалних прикључака и неовлаштене потрошње воде из јавне водоводне мреже општине Бијељина као и обрачун количине и новчане вриједности неовлаштено потрошене воде

pdfПравилник о снабдијевању водом

pdfПравилник о изради прикључака на канализациони систем

pdfСтатут А.Д. Водовод и канализација Бијељина

pdfПравилник о мјерама заштите, начину одређивања, одржавања и обиљежавања зона санитарне заштите