За издавање водоводне и канализационе сагласности потребно је доставити:

1. Захтјев за издавање водоводне и канализационе сагласности (образац постављен на сајту АД “Водовод и канализација“ Бијељина, а може се попунити и у канцеларији, приликом предаје);
2. Пројектно-техничку документацију за предметни објекат;
3. Локацијске услове /урбанистичко-техниче услове / позив за допуну поднеска или неки други докуменат на основу којег се захтјева сагласност за предметни објекат.

За издавање мишљења потребно је доставити:
1. Копију катастарског плана;
2. Записник о извршеном увиђају на лицу мјеста.

pdfЗахтјев за водоводну и канализациону сагласност