Цијене услуга, воде и канализације, према Одлуци Града Бијељина, на сједници одржаној 12. октобра 2020. године.
Преглед усвојених нових цијена за домаћинства, привреду и остале кориснике, за установе (здравства, образовања, спорта, кулутре, социјалне и дјечије заштите и друго).
Цијене су исказане без урачунатог ПДВ-а

ВОДА:

– Домаћинства ……………………………………………. 1,17 КМ/м3
– Привреда и остали корисници ……………….  1,17 КМ/м3
– Установе …………………………………………………..  1,17 КМ/м3

КАНАЛИЗАЦИЈА:

– Домаћинства ……………………………………………. 1,17 КМ/м3
– Привреда и остали корисници ……………….  1,17 КМ/м3
– Установе …………………………………………………… 1,17 КМ/м3

ВОДНЕ НАКНАДЕ (водни доприноси):

– Обрачун и плаћање, посебних водних накнада, врши се у складу са одредбама:

1. Закон о водама,

2. Уредбе о начину, поступку и роковима обрачунавања и плаћања посебних водних накнада,

3. Одлуке о стопама посебних водних накнада,

4. Правилника о начину и методима одређивања степена загађености отпадних вода, као основице за утврђивање водне накнаде.
Накнада на захваћену воду, плаћа се по м3, у износу од 0,01 КМ.
Накнада за загађење вода утврђује се тако, што се мјесечна количина извађене воде, множи са коефицијентом загађења, који износи 0,02 (за лица која се баве испоруком воде) и добијамо еквивалентни број становника (ЕБС).
Накнада по (ЕБС) износи 2,00 КМ, када се то прерачуна на метар кубни воде, то износи 0,04 КМ/м3.
Правни основ за наплаћивање водомјерне јединице је општинска Одлука о водоводу („Службени гласник Општине Бијељина“, број: 11/12)
Поред цијена коштања воде – канализације, корисници наших услуга, на мјесечном нивоу плаћају накнаду – водомјерна јединица, чији је износ везан за пречник водомјера.
Најчешћа вриједност ове накнаде, са ПДВ-ом, је 2,87 КМ (ФИ 1/2);