О нама

Стандарди

Своју посвећеност и одговорност према квалитету производа и услуга, заштити животне средине, систему који осигурава производњу и дистрибуцију здравствено безбједне воде за пиће, Друштво је исказало одговарајући на захтјеве ИСО 9001, ИСО 14001 и ИСО 22000.
Добијањем сертификата, као и даљим планираним имплементацијама међународних стандарда А.Д. „Водовод и канализација“ потврђује своје трајно опређељење да ђелатност Друштва према корисницима услуга и осталим заинтересованим странама, као и унутарњи процеси, буду усклађени са највишим европским и свјетским стандардима по питању квалитета услуге, заштите животне средине, безбједности воде за пиће, здравља и сигурности на раду.

ИСО 14001 (Систем управљања животном средином – Захтјеви са упутством за коришћење)

Систем управљања у А.Д. „Водовод и канализација“ започео је свој развој сертификацијом Система управљања заштитом животне средине 2011. године, којом је потврђена усаглашеност с стандардом ИСО 14001:2004, што је у то вријеме било актуелно издање овог стандарда. Вањском наџорном контролом проведеном 2018. године позитивно је оцијењена транзиција система управљања заштитом животне средине, с новим издањем стандарда ИСО 14001:20015. Ресертификациона провјера система вршена је за подручје примјене овог међународног стандарда у експлоатацији и дистрибуцији воде за пиће, пројектовању, одржавању и извођењу радова на водоводној и канализационој мрежи, сакупљању и одвођењу отпадних вода. Увођењем Система управљања заштитом животне средине, у могућности смо да идентификујемо и контролишемо утицај својих активности, производа и услуга на животну средину.

ИСО 9001 (Систем управљања квалитетом – Захтјеви)

Друштво је успоставило, документовало, имплементирало и стално унапређује Систем управљања квалитетом према захтјевима стандарда ИСО 9001. Управљање квалитетом заснива се на процесном приступу у управљању, при чему су идентификовани сви процеси који имају утицај на квалитет производа, квалитет услуге, као и квалитет цјелокупног пословања. Унапређујући систем квалитета, Друштво је стекло услове за успјешну интеграцију и других стандарда и система који доприносе успјешном и одговорном пословању. Захтјеви стандарда ИСО 9001 се примјењују за област у експлоатације и дистрибуције воде за пиће, пројектовања, одржавања и извођењу радова на водоводној и канализационој мрежи, сакупљању и одвођењу отпадних вода.

ИСО 22000 (Систем управљања сигурношћу хране – Захтјеви за сваку организацију у ланцу хране)

Након успјешно проведене екстерне неовисне контроле 02.02.2018. године, Систем управљања безбедношћу хране сертификован је 20.03.2018. године према стандарду ИСО 22000:2007, за област „Експлоатација и дистрибуција воде за пиће“. Овим сертификатом потврђено је да је Друштво увело и примјењује систем управљања сигурношћу воде за пиће, усаглашен са захтјевима СРПС ЕН ИСО 22000:2007. Од тада проведене су двије вањске неовисне контроле, којим је потврђена испуњеност критерија предметног стандарда.

 

PDF   POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA UPRAVLJANJA

 

Sertifikat