Најчешћа питања

Слаб притисак воде на вишим спратовима у стамбеним зградама

Одржавање притиска воде у вододистрибутивном систему на подручју града Бијељина врши АД ’’Водовод и канализација’’, а исто се заснива на раду пумпи у оквиру Изворишта ’’Грмић’’ или тзв. бустер станица (Љесковац, Хасе, Велика Обарска). Притисак који одржава Извориште је cca 3,7 bar, а притисци које одржавају бустер станице су cca 4,5-5 bar. Ови притисци нису расположиви притисци на мјесту прикључења потрошача, јер стварно расположиви притисак зависи од висинске коте на мјесту прикључења (хидростатички притисак) као и пада притиска код протока воде у вододистрибутивном систему усљед губитака. АД ’’Водовод и канализација’’ обезбјеђује минимални притисак од cca 2,5 bar-а на мјесту прикључка објекта на јавни вододистрибутивни систем.

Уобичајено је, а и пожељно, да Инвеститор прије израде пројектне документације од овог предузећа тражи услове за пројектовање (податке о хидростатичком притиску у водоводној мрежи на коју се прикључује објекат, као и податке о цјевоводу на који ће се прикључити предметни објекат). На основу добијених података пројектантска кућа коју је ангажовао Инвеститор врши израду пројектно техничке документације гдје на основу потребних прорачуна димензионише кућне водоводне инсталације и дефинише (бира) потребну опрему за исте, а у коју спада и станица за повишење притиска, ако за њом има потребе.

Предузеће обезбјеђује дате параметре на мјесту прикључења на дистрибутивни цјевовод.

Пракса је показала да је потребно за више етаже, изнад четврте код уобичајених спратних висина без сутерена, предвидјети уградњу станице за повишење притиска у кућним инсталацијама, што и сугеришемо Инвеститору код давања Рјешења о водоводној и канализационој сагласности.

Такође, искуствено, препоручујемо да на највишем изливном мјесту хидростатички притисак буде cca 1,5-2 bar-а, како би кућни уређаји (веш машина, бојлер, машина за судове, неке једноручне туш батерије и сл.) могли да функционишу, о чему пројектанти треба да воде рачуна приликом хидрауличког прорачуна унутрашњих водоводних инсталација.

Разлог проблема цурења сигурносног вентила испод бојлера кућних инсталација и начин отклањања истог

Основни разлог је недовољна запремина бојлера предвиђена за прихват ширења топле воде код загријавања исте.

Сигурносни вентил и бојлер

Сигурносни вентил је састављен из два елемента, вентила за спречавање повратног тока воде у инсталацији (уобичајен назив – неповратни вентил) и растеретног дијела који служи да растерети инсталацију од прекомјерног повећања притиска у истој (дио инсталације иза сигурносног вентила гледајући у односу на ток воде у инсталацији). Основни извор повећања притиска на кућним инсталацијама је ширење (повећавање запремине) при загријавању воде у бојлеру за припрему топле потрошне воде. Сам бојлер по својој конструкцији треба да омогући компензацију ширења воде приликом загријавања исте, тзв. ваздушни дио бојлера који се налази изнад уронске цијеви за топлу воду. За разлику од ’’старих’’ бојлера, произвођачи нових бојлера, који су присутни на овом тржишту, су ову запремину смањили те иста није у могућности да обави своју улогу код компензације ширења воде приликом загријавања, а ’’разлози’’ за ово су вишеструки и добро су познати произвођачима. Из разлога недовољне компензације ширења воде код загријавања, долази до повећања притиска изнад предвиђеног те сигурносни вентил обавља своју улогу тј. ’’отвара’’ и тиме растерећује инсталацију од прекомјерног повећања притиска.

Водомјер

Водомјери за индивидуалну употребу, новије генерације са већом класом тачности, у свом кућишту поред механизма за мјерење протекле количине воде садрже и сито на улазу у кућиште водомјера као и вентил за спречавање повратног тока воде (уобичајен назив – неповратни вентил) из кућних инсталација, а који је смјештен на излазу из водомјера. Сврха овог вентила је да спријечи враћање воде из кућних инсталација да би се, у складу са захтјевима за здравствену безбједност воде, спријечило мјешање воде из истих са водом у вододистрибутивном систему, као и заштита водомјера од поврата вреле воде када бојлер прегрије или ’’пропари’’ у случају отказивања термичких заштита на истом.

Разлог ’’проблема’’ са водомјером

Ова два вентила за спречавање повратног тока воде, у склопу сигурносног вентила и водомјера, имају различиту класу осјетљивости на повећање притиска у инсталацијама, односно на појаву повратног тока воде у инсталацијама код тежње да се кућне инсталације растерете према вододистрибутивном систему. Досадашња пракса је показала да је неповратни вентил у сигурносном вентилу далеко тромији од вентила за спречавање повратног тока у водомјеру, који брже реагује и спречава поврат воде кроз водомјер.

Приједлог рјешења

Дакле, шта је рјешење за обезбјеђивање услова да сигурносни вентил нема потребу да ради своју функцију растерећења инсталација од прекомјерног притиска у истим.

На првом мјесту је обезбјеђење потребне запремине за прихват ширења воде код загријавања, што се постиже или уградњом бојлера са довољном истом запремином, или уградњом додатне експанзионе посуде за санитарну воду која надокнађује потребну запремину за ширење воде. Ово је дугорочно једино квалитетно рјешење.

На другом мјесту је скраћивање уронске цијеви у бојлеру чиме се запремина за прихват ширења воде при загријавању повећава на потребну. Негативна страна овог приступа је смањивање корисне запремине за топлу воду за пар литара за колико је претходна повећана.

На трећем мјесту је смањење температуре на коју се загријава вода у бојлеру, јер се смањењем исте смањује и запремина ширења воде загријавањем на исту. Негативна последица овог приступа је смањење количине топле воде која је у одређеном временском интервалу на располагању.

Четврти приступ је уклањање ’’проблема’’ у виду вентила за спречавање повратног тока у водомјеру што има за директну последицу да, у случају поврата вреле воде или водене паре (ако пропари бојлер), долази до сигурног оштећења водомјера те је потребна уградња новог. У овом случају последица за корисника је што он сноси трошкове новог водомјера и његове замјене (Одлука о водоводу и канализацији на подручју града Бијељина, Сл. Гласник града Бијељина 28/17).

У случају да се корисник услуга опређели за четврти приступ, потребно је да позове 055-226-460 и затражи уклањање вентила за спречавање повратног тока у водомјеру, што се уредно евидентира и поступа по захтјеву истог.

Начин отклањања последица цурења сигурносног вентила је одвођење исцуреле воде у кућну канализацију. Негативна последица овог приступа је повећана потрошња воде и електричне енерегије за њено загријавање.

У случају пуцања цијеви да ли сам дужан платити комплетан рачун за воду?
Да, ако се пуцање цијеви десило послије Вашег водомјера. Сва регистрована потрошња на водомјеру, без обзира како је утрошена, мора се платити, јер на тако регистровану потрошњу А.Д. „Водовод и канализација“ плаћа водне доприносе и ПДВ.

Да ли морам платити воду која исцури у шахту код водомјера?
Да, ако вода цури послије водомјера. У случају да пропушта спој прије водомјера та Вам се количина воде не зарачунава. Без обзира да ли цури прије или послије водомјера молимо Вас да такве кварове пријавите нашој дежурној служби јер је то у нашем и Вашем интересу.

Ко је дужан заштити водомјер од смрзавања?
У хладним данима када се температура спушта испод нуле, сваки потрошач је дужан да заштити свој водомјер од смрзавања (стиропор, старе крпе, слама, картон итд.) на тај начин да наш радник може то једноставно склонити и очитати стање на водомјеру.

Да ли је вода исправна за пиће?
Да. Ми редовно контролишемо и провјеравамо стање и квалитет воде. У случају неисправности воде бићете на вријеме обавијештени преко средстава јавног информисања и наше интернет странице.

Да ли је наша вода „тврда“?                                                                                                   

Тврдоћа воде потиче од растворених соли калцијума и магнезијума. Калцијум и магнезијум спадају у есенцијалне елементе и корисни су за људско здравље.
Укупну тврдоћу чине карбонатна и некарбонатна тврдоћа. Карбонатна тврдоћа је узрок за стварање каменца, чине је карбонати и бикарбонати калцијума и магнезијума и при кувању воде се губи. Некарбонатна тврдоћа потиче од сулфата, фосфата, хлорида и нитрата калцијума и магнезијума.Тврдоћа воде не утиче на здравствену исправност и не указује на загађење воде, стога није нормирана Правилником о здравственој исправности воде за пиће Републике Српске.
Тврдоћа воде обично се изражава у њемачким степенима (dH) (Једном њемачком степену одговара 10mg CaO/ l воде)
Према садржају растворених соли, вода из бијељинског водовода спада у категорију умјерено тврде воде.

Зашто је вода из славине бијеле боје?                                                                                     

Појаву бијеле воде најчешће потрошачи повезују са повећаним садржајем хлора у води. 
Међутим, узрок ове појаве није повећан садржај хлора, већ су у питањуситни мјехурићи ваздуха који се у води формирају мијешањем ваздуха и воде под повећаним притиском.Најчешће се ситни мјехурићи јављају приликом пражњења и поновног пуњења цјевовода, када се усљед великог притиска воде, ваздух присутан у цјевоводу измијеша са водом, при чему настају мјехурићи који дају бијелу боју воде. Недуго, након сипања воде у посуду мјехурићи нестану.