О предузећу

А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина је издвајањем из комуналне радне организације „4. јул“ започело са радом као Јавно предузеће „Водовод и канализација“ Бијељина дана 31. јула 1991. године са основном дјелатношћу експлоатације, пречишћавања и дистрибуције воде.

Друштво је у наредном периоду прошло кроз неколико својинских трансформација, а по доношењу Одлуке о трансформацији основног јавног државног предузећа у акционарско друштво од 29. децембра 1999. године започет је процес трансформације у акционарско друштво.
Од јула 2004. године ово друштво послује под називом Акционарско друштво „Водовод и канализација“ Бијељина.

А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина данас функционише као савремено друштво са сталном тенденцијом ка усавршавању и проширењу наше основне дјелатности.
Са окончањем процеса приватизације структура акцијског капитала друштва је сљедећа:

Општина Бијељина – 65%
ПРЕФ РС А.Д. Бања Лука – 10 %
Фонд за реституцију РС А.Д. Бања Лука – 5%
Остали акционари – 20%

У претходних неколико година број запослених, а нарочито лица са високом стручном спремом, се повећао што је евидентно подигло на виши ниво квалитет, професионалност и стручност у обављању регистроване дјелатности. Са посљедњим увећањем основног капитала друштва исти данас износи 10.009.225,00 КМ. Друштво је успјело да од водоводног система који је до 1992. године снабдијевао око 30 000 становника сагради систем који снабдијева око три пута већи број становника користећи се искључиво сопственим кадровима и расположивим средствима.

Визија Друштва

Бити у врху у Републици Српској по квалитету пружене услуге у области водоснабдјевања, одвођења и пречишћавања отпадне воде.

Мисија Друштва

Оптимална производња, континуирана дистрибуција здраве питке воде крајњим потрошачима уз одвођење и третман отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине, улагање у развој водоводног система и система одводње и пречишћавања отпадних вода, а све у циљу задовољења потреба и очекивања крајњих корисника и позитивног доприноса заједници.

Организациона шема

pdfШема макро организације