Цјеновник прикључака

Просјечан цјеновник кућних прикључака пречника до 1″ за индивидуалне (породичне) стамбене објекте:
1. Цијена кућног прикључка на водоводну мрежу пречника ДН 63мм до ДН110 мм, просјечне дужине Л=5м износи од 450-600 КМ.
2. Цијена кућног прикључка на водоводну мрежу пречника ДН 63мм до ДН 110 мм, просјечне дужине Л=10 м, са прекопавањем макадамског пута у дужини Л=5м износи од 700-830 КМ.
3. Цијена кућног прикључка на водоводну мрежу пречника од ДН 63 мм до ДН110 мм, просјечне дужине Л=10 м са подбушивањем асфалтног пута у дужини Л=5м износи од 1000-1100 КМ.
4. Цијена кућног прикључка на водоводну мрежу пречника ДН 63мм до ДН 110 мм, просјечне дужине Л=10 м, са сјечењем асфалта у дужини Л=5м износи од 1300-1500 КМ.
5. Цијена кућног прикључка на водоводну мрежу пречника ДН 200 мм до ДН 300 мм, просјечне дужине Л=10 м, са сјечењем асфалта у дужини Л=5 м износи 1350-1600 КМ.
Напомена: У наведеним цијенама није обухваћена такса јавних путева Републике српске за прекопавање магистралних и регионалних путева која износи око 550 КМ али је обрачуната комунална такса за радове на јавним површинама у износу од 7-360 КМ, у зависности од облоге пута и положаја цјевовода у трупу саобраћајнице.

Водоводни прикључак

Инвеститор је дужан доставити следећа документа:

1. Рјешење о одобрењу за грађење (грађевинска дозвола) или сагласност надлежног општинског органа за привремено прикључење предметног објекта на јавни систем водоснабдијевања општине Бијељина или потврду мјесне заједнице да је предметни објекат изграђен прије 1969. године.

2. Доказ о власништву предметног објекта (З.К. извадак не старији од 6 мјесеци)

3. Потписану сагласност власника водоводног шахта овјерену од стране надлежног општинског органа

4. Копија катастарског плана

5. Доказ идентитета инвеститора (копија личне карте за физичка лица или копија уписа у судски регистар за правна лица односно потврда о ЈИБ-у)отврђује њихов статус.

pdfЗахтјев за прикључак на водоводну мрежу