Cjenovnik usluga

Cijene usluga, vode i kanalizacije, prema Odluci Grada Bijeljine, na sjednici održanoj 25. decembra 2014. godine

Pregled usvojenih novih cijena za domaćinstva, privredu i ostale korisnike, za ustanove (zdravstva, obrazovanja, sporta, kulutre, socijalne i dječije zaštite i drugo).

Cijene su iskazane bez uračunatog PDV-a

VODA:

– Domaćinstva …………………………………………… 1,30 KM/m3
– Privreda i ostali korisnici ………………………… 1,30 KM/m3
– Ustanove ………………………………………………… 1,30 KM/m3

KANALIZACIJA:

– Domaćinstva …………………………………………… 1,30 KM/m3
– Privreda i ostali korisnici ………………………… 1,30 KM/m3
– Ustanove ………………………………………………… 1,30 KM/m3

VODNE NAKNADE (vodni doprinosi):

– Obračun i plaćanje, posebnih vodnih naknada, vrši se u skladu sa odredbama:

1. Zakon o vodama,

2. Uredbe o načinu, postupku i rokovima obračunavanja i plaćanja posebnih vodnih naknada,

3. Odluke o stopama posebnih vodnih naknada,

4. Pravilnika o načinu i metodima određivanja stepena zagađenosti otpadnih voda, kao osnovice za utvrđivanje vodne naknade.

Naknada na zahvaćenu vodu, plaća se po m3, u iznosu od 0,01 KM.

Naknada za zagađenje voda utvrđuje se tako, što se mjesečna količina izvađene vode, množi sa koeficijentom zagađenja, koji iznosi 0,02 (za lica koja se bave isporukom vode) i dobijamo ekvivalentni broj stanovnika (EBS).

Naknada po (EBS) iznosi 2,00 KM, kada se to preračuna na metar kubni vode, to iznosi 0,04 KM/m3.

Pravni osnov za naplaćivanje vodomjerne jedinice je opštinska Odluka o vodovodu (“Službeni glasnik Opštine Bijeljina”, broj: 11/12)

Pored cijena koštanja vode – kanalizacije, korisnici naših usluga, na mjesečnom nivou plaćaju naknadu – vodomjerna jedinica, čiji je iznos vezan za prečnik vodomjera.

Najčešća vrijednost ove naknade, sa PDV-om, je 2,87 KM (FI 1/2)